Podmínky pobytu

Prohlašují tímto a potvrzuji správnost  údajů uvedených v On-line objednávce. Jsou mi známy dispozice provozu tábora a uvedl jsem v přihlášce veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu účastníka tábora případné změny, zjištěné po vyplnění přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. 

Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je telefonické spojení uvedené v přihlášce aktuální a že v případě závažných zdravotních problémů účastníka nebo jeho kázeňských přestupků, zajistím odvoz účastníka z tábora nejpozději do 24 hod. 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s doprovodným programem tábora uvedeným na stránkách www.taboriste.cz a souhlasím s účastí mého dítěte na těchto akcích.

Zavazuji se uhradit veškeré případné škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků pobytu, které účastník úmyslně způsobil.

Souhlasím s použitím foto a videomateriálů účastníka tábora pořízených v průběhu tábora za účelem propagace dalších akcí pro děti pořádané Tomášem Hégrem.

V případě potřeby vyšetření účastníka táboralékařem, souhlasím s převozem kvalifikovaným pracovníkem tábora. Zároveň souhlasím, že uhradím případné poplatky spojené s ošetřením mého dítěte.

Zrušení tábory ze strany zákazníka:

 Pokud se dítě nemůže pobytu zúčastnit ( a to i v případě nemoci či úrazu), platí stornovací poplatky. 

V případě letního tábora: 

500 Kč administrativní poplatek v termínu delším než 60 dní před zahájením tábora.

stornovací poplatek 20% z ceny pobytu v případě storna kratším než 60 dní před zahájením akce.

stornovací poplatek 50% z ceny pobytu v případě storna kratším než 30 dní před zahájením akce.

stornovací poplatek 100% z ceny pobytu v případě storna kratším než 10 dní před zahájením akce.

V případě jiné akce: stornovací poplatek 30 % z ceny pobytu v případě storna kratším než 10 dní před zahájením akce, zbytek uhrazené platby lze použít na úhradu jiného pobytu ( kromě letního tábora).

Zákazník bere na vědomí, že cena je kalkulována k říjnu předchozího roku. Cena zájezdu se zvyšuje o roční míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to počínaje 1. lednem roku následujícího po roce, za který je inflace vyhlášena. V případě, že inflace přesáhne částky 10 %, pak je provozovatel tábora oprávněna rozdílnou částku doúčtovat. V případě, že by rozdíl mezi cenou a doplatkem činil více jak 8 %, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.